Výsledky zápisu do 1. a nulté třídy

dle § 183 (2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 ;

Pro plný počet dětí ve třídě (18 žáků), bylo možno v tomto kole zápisu přijmout již pouze čtyři žáky.

Do první třídy pro následující školní rok byly přijaty děti s registračními čísly:

1D002

1D004

1D005

1D009

První "pod čarou" s opravdu dobrými výsledky je registrační číslo 1D006. V případě, někdo ze čtyř přijatých se rozhodne do první třídy nenastoupit, budou rodiče tohoto uchazeče 24.4. informováni o možném nástupu.

Do nulté třídy byly přijaty děti s registračními čísly: 

1D003

1D007

1D008

Rodiče přijatých žáků budou do úterý 18.4. obesláni emailem se smlouvou, aby měli čas na její prostudování a zároveň budou vyzváni k podpisu smlouvy do 24.4. V případě, že nedojde k podpisu některé ze smluv, bude dána možnost dalšímu žáčkovi v pořadí.

 

Za veliký zájem moc děkujeme, ale vzhledem ke komunitní koncepci školy opravdu neotevřeme dvě první třídy.